Διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
26504 Πάτρα
Αποστολή Email