Τον Ιούλιο του 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου ChromaSurf  (Ανάπτυξη Διεργασιών Επιφανειακής Τροποποίησης σε Βαμβακερά Νήματα / Υφάσματα για Βαφή ενός Σταδίου με Μειωμένο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα- κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03073) στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» το οποίο και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 Το Έργο, με διάρκεια υλοποίησης 3 έτη στοχεύει στην ανάπτυξη πολυμερικών επιστρώσεων οι οποίες, εφόσον αποτεθούν σε βαμβακερά υποστρώματα, μπορούν να εξασφαλίσουν αποδοτικότερη και ομοιόμορφη  βαφή ή και να οδηγήσουν σε υφάσματα που θα εμφανίζουν ελεγχόμενη κλιμάκωση των αποχρώσεων κατά τη βαφή σε ένα στάδιο.