Η κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους κυριότερους κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας συμβάλλοντας σημαντικά στην απασχόληση και στις εξαγωγές. Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του κλάδου στο σύγχρονο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, υπάρχει διαρκής ανάγκη παρουσίασης καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό, στο ChromaSurf συμπράττουν δύο ερευνητικοί φορείς με δραστηριότητα στη σύνθεση/τροποποίηση λειτουργικών πολυμερών και στον χαρακτηρισμό υλικών/επιφανειών (Παν. Πατρών & ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), με τρεις παραγωγικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των βαμβακερών προϊόντων, των πλεκτών και των βαφών (ΣΟΥΛΗΣ-ΚΙΟΥΝΗΣ, ΕΛΒΙΦΑ & ΚΟΛΟΡΑ) και μία εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων & πιστοποίησης (ΕΒΕΤΑΜ). Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη επιστρώσεων με την εναπόθεση από υδατικά διαλύματα κατάλληλα σχεδιασμένων  πολυλειτουργικών πολυμερών με στόχο τη χημική τροποποίηση επιφανειών, εστιάζοντας κυρίως σε βαμβακερά υποστρώματα. Απώτερος φιλόδοξος στόχος είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του σχεδιασμού ώστε η νέα γνώση να ενσωματωθεί στην παραγωγική διαδικασία, οδηγώντας σε καινοτόμα προϊόντα με νέα/βελτιωμένα χαρακτηριστικά & υψηλή προστιθέμενη αξία, αξιοποιούμενη από τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς. Τα προτεινόμενα πολυμερή θα έχουν τρεις τουλάχιστον λειτουργίες: α) αναστροφή φορτίου του κυτταρινικού υποστρώματος με τη χρήση κατιοντικών ομάδων, β) ομοιοπολική πρόσδεση στη βαμβακερή επιφάνεια με τη χρήση δραστικών ομάδων (εποξείδιο, βινυλοβενζυλοχλωρίδιο) και γ) υδατοδιαλυτότητα, ώστε η χημική τροποποίηση των κυτταρινικών επιφανειών να λαμβάνει χώρα σε υδατικά συστήματα, μια απαίτηση ιδιαίτερα επιθυμητή τόσο για οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς λόγους. Επιδιώκεται η αξιοποίηση πολυμερικών προκατεργασιών βαμβακερών υποστρωμάτων, κυρίως νημάτων, ώστε μετά την πλέξη τους να επιτυγχάνεται διαβαθμισμένη βαφική ικανότητα με βαφή ενός λουτρού. Το έργο θέτει σειρά φιλόδοξων στόχων, όπως την αριστοποίηση των πολυμερών & διεργασιών τροποποίησης της βαμβακερής επιφάνειας (για τον έλεγχο της ομοιομορφίας βαφής, την αριστοποίηση της αποδοτικότητας της χημικής τροποποίησης και της βαφικής ικανότητας), τη διεύρυνση των πολυμερικών τροποποιητών στην κατεύθυνση των φυσικής προέλευσης πολυμερών (χιτίνη, χιτοζάνη), την κατάδειξη νέων λειτουργιών όπως η βιοστατική δράση και τη διεύρυνση των εφαρμογών με την αξιοποίηση άλλων κατηγοριών χρωμάτων. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει κατανεμηθεί σε ενότητες εργασίας & παραδοτέα, με ορθολογικό επιμερισμό στις συνεργαζόμενες ομάδες. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί η σύνθεση οικογενειών κατιοντικών πολυμερικών τροποποιητών για βαμβακερά υποστρώματα, τα οποία θα βασίζονται σε συνθετικά & φυσικής προέλευσης πολυμερή. Τα νεοσυντεθέντα πολυμερή θα χρησιμοποιηθούν για την αριστοποίηση των διεργασιών και των πρωτοκόλλων επιφανειακής τροποποίησης και βαφής βαμβακερών υποστρωμάτων με χρώματα αντίδρασης, αλλά και με χρώματα, μη τυπικά για βαμβακερά υποστρώματα, όπως  είναι τα όξινα και τα χρώματα διασποράς. Μέσω της βελτιστοποίησης των πρωτοκόλλων επιφανειακής επικάλυψης βαμβακερών νημάτων, τον ενδελεχή επιφανειακό χαρακτηρισμό των προκατεργασμένων βαμβακερών νημάτων και τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών δοκιμών βαφής τους, θα γίνει η επιλογή των κατιοντικών πολυμερών που θα ανακλιμακωθούν, ώστε να υλοποιηθεί η επιφανειακή επεξεργασία βαμβακερών νημάτων σε πιλοτική κλίμακα. Θα ακολουθήσει η παραγωγή πλεκτών υφασμάτων από ένα είδος νήματος ή εναλλακτικά επιφανειακά επεξεργασμένα νήματα και η βαφή τους σε ένα στάδιο με στόχο την επίτευξη ομοιόμορφης ή ελεγχόμενα κλιμακούμενης απόχρωσης, αντίστοιχα, τα οποία θα αξιολογηθούν ως προς τη λειτουργικότητα και τη βιοστατική τους δράση. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον χαρακτηρισμό και στην αξιολόγηση διεργασιών και προϊόντων ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Επιδίωξη των παραγωγικών φορέων θα είναι η οικονομική/εμπορική αξιοποίηση των καινοτόμων προϊόντων του έργου, πρωτίστως μέσω εμπορικών εκθέσεων.